În vederea garantării calităţii şi utilităţii site-urilor web ale autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, se recomandă o planificare meticuloasă a proiectării, realizării şi întreţinerii site-urilor înainte de demararea proiectului. Imaginea respectivelor autorităţi şi instituţii publice, precum şi cea a României depinde şi de calitatea site-urilor web proiectate.
La stabilirea bugetului se vor avea în vedere toate cheltuielile privind: analiza, proiectarea, construirea, dezvoltarea, design-ul, implementarea, testarea, darea în exploatare, echipamentele, software-urile necesare.
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.
Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i)modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute mai sus. Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.  Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi Nr 544/2001 constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
Ce informații sunt obligatorii de publicat pe site-ul oficial al unei instituții publice, conform legislatiei in vigoare , la data de octombrie 2019?
 • Hotararile Consiliului Local
 • Regulamentul de organizare si functionare
 • Politica de confidentialitate (cu respectarea normelor GDPR in vigoare)
 • Politica de cookies
 • Atributiile departamentelor interne
 • Organigrama institutiei publice/ Structura organizatorica
 • Publicatiile de Casatorie
 • Formulare de raportare probleme/ sesizari
 • Declaratii de interese si de avere
 • Mesajul Primarului
 • Proiectele institutiei publice
 • Bugetul local anual  (surse financiare, buget, bilant contabil)
 • Informatii despre localitate (cultura, istoric, turism, economie etc)
 • Datele de contact
 • Monitorul Oficial Local (conform noului cod administrativ)
 • Programul de functionare
 • Programul de audiente
 • Anunturi de participare si anunturi de atribuire / ACHIZITII
 • Anunturi pentru concursuri de angajare
 • Programele si strategiile proprii de dezvoltare locala
 • Formulare tipizate
 • Anunturi referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative
În vederea îmbunătăţirii accesului la informaţiile şi serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice, eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru, îmbunătăţirii schimbului de informaţii, a calităţii serviciilor publice, precum şi promovării utilizării Internetului şi a tehnologiilor de vârf în cadrul instituţiilor publice, se recomandă utilizarea interacţiunii bidirecţionale în oferirea, cel puţin, a următoarelor servicii electronice:
• taxe şi impozite (cuvânt cheie pentru standardizare – taxe): declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale;
• formulare on-line (cuvânt cheie pentru standardizare – formulare): obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor.
Soluția #CityManager sprijină implementarea și respectarea acestor norme și obligații conform legislației în vigoare și simplifică munca de zi cu zi a funcționarului public, precum și interacțiunea administrației publice cu cetațenii deserviți.
Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?