CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

                                                                             LANSEAZĂ

                                                     CEREREA DE PROIECTE nr. CP16/2021

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

Cod apel: POCA/973/2/1/   Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlu: CP16/2021     Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților publice locale din regiunea mai dezvoltată, respectiv de la nivelul județului Ilfov, a municipiului București și de la nivelul sectoarelor municipiul București, pentru următoarele domenii vizate de rezultatele POCA:

 • măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare și elaborarea/actualizarea documentelor strategice ce vor sta la baza obținerii finanțărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027, respectiv Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), care să acopere și zonele funcționale urbane, precum și Planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD) (corespunzătoare rezultatului de program R1),
 • măsuri pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității 2016 – 2020 (corespunzătoare rezultatului de program R2),
 • măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele exclusive ale autorității locale (corespunzătoare rezultatului de program R3),
 • măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele partajate ale autorității locale (corespunzătoare rezultatului de program R3).

Domeniile menționate mai sus au fost susținute prin apeluri lansate în perioada 2017-2019, respectiv apelurilor CP4 more/2017, CP6 more/2017, CP10 more/2018, CP12 more/2018 și CP13 more/2019. prin urmare vor putea solicita finanțare autoritățile administrației publice locale care anterior nu au obținut finanțare pentru acestea. Mai multe informații despre condițiile de eligibilitate ale unităților administrativ teritoriale se regăsesc în Subsecțiunea 3.3: Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

De asemena, mai multe detalii privind gama de activități ce pot fi susținute prin acest apel se regăsesc în capitolul 3.2.4 din prezentul ghid.

Intervenția rezultată din acțiunile cuprinse în cadrul cererilor de finanțare va trebui să vizeze exclusiv regiunea mai dezvoltată.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 20.000.000,00 lei.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

 • Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
 • Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul acestui apel pot să contribuie sunt:

 • R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
 • R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
 • R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 • R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov) și municipii și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor (București și sectoarele municipiului Bucureşti) care nu au obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4more/2017, CP6more/2017, CP10more/2018, CP12more/2018 și CP13more/2019 pe domeniile vizate de apel (vezi Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte), în conformitate cu anexa VII la acest ghid.

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • unități administrativ-teritoriale: județul Ilfov, municipiul București și sectoarele municipiului Bucureşti, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru solicitanți,
 • orice alte autorități/instituții publice locale (din județul Ilfov sau municipiul București și sectoarele acestuia) care pot contribui la buna implementare a proiectului;
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală),
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară,
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 11 februarie 2022 , ora 23.59.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente CP16/2021 pentru regiunile mai dezvoltată, vă rugăm să accesați  lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1) pentru regiunea mai dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată

Anexa I:  Instrucțiune de completare a cererii de finanțare – click aici;

Anexa II:  Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

Anexa III: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici;

Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici;

Anexa VI: Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală – click aici;

Anexa VII: Lista solicitanților eligibili pe fiecare domeniu vizat de apel – click aici.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 actualizează periodic lista răspunsurilor la întrebările frecvente primite în cadrul Cererii de Proiecte CP16/2021. În redactarea răspunsurilor s-au avut în vedere doar informațiile furnizate prin solicitările primite.

Pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să accesați link-ul următor:

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2021/12/Intrebari-frecvente-pentru-CP-16-1.pdf

Corrigendum-ul nr.1 se regăsește la adresa http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-1-la-ghidul-solicitantului-aferent-cererii-de-proiecte-competitive-cp-16-2021-mysmis-poca-973-2-1-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/973/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată.

Sursa informatii: http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-poca-973-2-1-cp16-2021-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/

Despre CityManager

contact@citymanager.online