CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă

                                                                             LANSEAZĂ

                                                     CEREREA DE PROIECTE nr. CP16/2021

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

Cod apel: POCA/972/2/1/   Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Titlu: CP16/2021     Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților publice locale de la nivelul județului și municipiului din regiunile mai puțin dezvoltate și autorităților publice locale vizate de Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării , pentru următoarele domenii vizate de rezultatele POCA:

 • măsuri pentru îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare și elaborarea/actualizarea documentelor strategice ce vor sta la baza obținerii finanțărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027, respectiv Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), care să acopere și zonele funcționale urbane, precum și Planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD) (corespunzătoare rezultatului de program R1),
 • măsuri pentru implementarea unitară a managementului calității și performanței în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității 2016 – 2020 (corespunzătoare rezultatului de program R2),
 • măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele exclusive ale autorității locale (corespunzătoare rezultatului de program R3),
 • măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru competențele partajate ale autorității locale (corespunzătoare rezultatului de program R3).

Domeniile menționate mai sus au fost susținute prin apeluri lansate în perioada 2017-2019, respectiv CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, CP12less/2018 și CP13less/2019, prin urmare vor putea solicita finanțare autoritățile administrației publice locale care anterior nu au obținut finanțare pentru acestea. Mai multe informații despre condițiile de eligibilitate ale unităților administrativ teritoriale se regăsesc în Subsecțiunea 3.3: Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor.

De asemenea, mai multe detalii privind gama de activități ce pot fi susținute prin acest apel se regăsesc în capitolul 3.2.4 din prezentul ghid.

Intervenția rezultată din acțiunile cuprinse în cadrul cererilor de finanțare va trebui să vizeze exclusiv regiunile mai puțin dezvoltate.

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 375.000.000,00 lei.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

 • Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
 • Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Rezultatele așteptate ale POCA la care proiectele ce sunt depuse în cadrul acestui apel pot să contribuie sunt:

 • R1: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
 • R2: Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală;
 • R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 • R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Solicitanți în cadrul acestui apel pot fi:

 • municipiile și județele din regiunile mai puțin dezvoltate care nu au obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, CP12less/2018 și CP13less/2019 pe domeniile vizate de apel (vezi Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte), în conformitate cu anexa VII la acest ghid.
 • unităţile administrativ-teritoriale vizate[1] de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, respectiv:
  • Județul Tulcea,
  • Județul Constanța,
  • Orașele: Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, municipiul Tulcea,
  • comunele din județul Tulcea: Baia, Beștepe, C.A. Rosetti, Ceamurlia de Jos, Ceatalchioi, Chilia Veche, Crișan, Frecăței, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Jurilovca, Luncavița, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Sfântu Gheorghe, Slava Cercheză, Smârdan, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor,
  • comunele din județul Constanța: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.

Pentru județul Tulcea, județul Constanța si municipiul  Tulcea vizate de SIDD se aplică același reguli de eligibilitate ca pentru restul județelor și municipiilor din regiunea mai dezvoltată, respectiv să nu fi obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, CP12less/2018 și CP13less/2019 pentru domeniile vizate de apel (vezi Subsecțiunea 3.1: Informații despre cererea de proiecte), în conformitate cu anexa VII la acest ghid.

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • municipii sau județe din regiunile mai puțin dezvoltate care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite pentru solicitanți,
 • comune sau orașe vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării,
 • orice alte autorități/instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor din regiunile mai puțin dezvoltate) care pot contribui la buna implementare a proiectului,
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală),
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară,
 • parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),
 • instituții de învățământ superior acreditate.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 11 februarie 2022 , ora 23.59.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanţare în termenul stabilit mai sus.

Pentru vizualizarea documentelor aferente CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate, vă rugăm să accesați  lista de mai jos:

Ghidul solicitantului CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1) pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

Anexa I:  Instrucțiune de completare a cererii de finanțare – click aici;

Anexa II:  Formulare standard ce însoţesc cererea de finanţare – click aici;

Anexa III: Criterii de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii – click aici;

Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică şi financiară – click aici;

Anexa V: Documente aferente etapei de contractare – click aici;

Anexa VI: Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală – click aici;

Anexa VII: Lista solicitanților eligibili pe fiecare domeniu vizat de apel – click aici.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 actualizează periodic lista răspunsurilor la întrebările frecvente primite în cadrul Cererii de Proiecte CP16/2021. În redactarea răspunsurilor s-au avut în vedere doar informațiile furnizate prin solicitările primite.

Pentru vizualizarea documentului, vă rugăm să accesați link-ul următor:

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2021/12/Intrebari-frecvente-pentru-CP-16-1.pdf

Corrigendum-ul 1 a fost publicat la adresa http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-1-la-ghidul-solicitantului-aferent-cererii-de-proiecte-competitive-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/

Sursa informatii: http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/

CEREREA DE PROIECTE nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Acceseaza solutia CityManager prin fonduri POCA. Solicita consultanta la adresa contact@citymanager.online