Digitalizarea Primăriei Comuna Șugag

Strategie de dezvoltare locală

Comuna Șugag– smart village

Digitalizarea Primăriei Comuna Șugag Șugag  este o comună în județul Alba, Transilvania, România, formată din satele Arți, Bârsana, Dobra, Jidoștina, Mărtinie, Șugag (reședința) și Tău Bistra. Comuna Șugag este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri.

Context

Comuna Șugag face parte din GAL ”Mărginimea Sibiului”, fiind singura comună din județul Alba care aparține acestui grup de acțiune locală, alături de comunele sibiene Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Rășinari, Rîu Sadului, Sadu, Tilișca și orașul Săliște. La acestea se adaugă 17 companii private și 26 de ONG-uri. În ciclul financiar 2014-2020, GAL a beneficiat de un buget de peste 2,2 milioane de euro, alocați pe 3 priorități de dezvoltare care includ promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea economică, creșterea competitivității și modernizarea exploatațiilor agricole, promovarea formelor asociative și altele. Comuna Șugag a realizat 2 proiecte care au beneficiat de finanțare din bugetul GAL prin care a fost extinsă rețeaua de apă-canalizare din comună (valoare totală 65.631 euro), a fost dotat (stații de sonorizare, instrumente de suflat tradiționale, panouri fotografice) căminul cultural pentru desfășurarea evenimentelor culturale (valoare totală 20.022 euro) și este în curs reabilitarea sălii de sport. Recent, la nivel local a fost demarată actualizarea PUG și realizarea cadastrului sistematic, cu sprijin financiar de la bugetul de stat. Pentru perioada post 2020 se anticipează o creștere a bugetului determinate de atragerea de fonduri europene și de la bugetul de stat pentru realizarea unor proiecte de investiții: de ex. înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale, extinderea rețelei de apă și canalizare, modernizarea drumurilor comunale și a străzilor, precum și creșterea capacității administrative și a calității serviciilor publice. Administrația locală a atras investiții de 13 milioane de lei, în jur de 90% din ei provenind din fonduri europene sau programe naționale. Acestea au generat în comună o creștere a calității vieții și au produs o dezvoltare socio-economică la nivel local.

Viziunea de dezvoltare pentru următorii ani include și :

 • Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
 • Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC în zonele rurale.
 • Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale

Strategia de Dezvoltare a GAL ”Mărginimea Sibiului” are ca obiectiv strategic global ”utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane pentru realizarea unei dezvoltări economice și sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creșterea standardului de viață al populației.

Strategia de dezvoltare locală pentru 2030 prevede următoarele direcții:

 • Îmbunătățirea accesibilității rutiere a comunei la rețeaua de centre urbane polarizatoare, la coridoarele de transport majore, precum și la zonele cu potențial turistic, prin modernizarea a cel puțin 50% din rețeaua de drumuri și străzi
 • Creșterea accesului gospodăriilor și a agenților economici la servicii de bază, prin extinderea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă-canal, a celei de iluminat public și prin înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale
 • Atragerea a minim 50.000 turiști/an la nivelul comunei, prin extinderea infrastructurii, ofertei și a serviciilor turistice și atestarea ca stațiune de interes național
 • Reducerea deficitului migrației interne și externe la zero, prin asigurarea de infrastructură și servicii publice la standarde comparabile cu cele din mediul urban (digitalizare administrație publică)
 • Crearea a minim 500 de noi locuri de muncă la nivel local, prin sprijinirea inițiativelor private, cu precădere în domeniul turismului, a agriculturii ecologice și produselor tradiționale, a ramurilor industriale care să asigure valorificarea superioară și sustenabilă a resurselor locale, respectiv a sectorului de servicii pentru populație și agenți economici
 • Înregistrarea a zero victime ca urmare a unor calamități, prin îmbunătățirea prevenției acestora și a serviciilor de intervenție în situații de urgență
 • Realizarea unor investiții publice de minim 5 mil. Euro, preponderent finanțate din fonduri europene aferente perioadei de programare 2021-2027
 • Dublarea veniturilor proprii la bugetul local, prin creșterea bazei de impozitare
 • Finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară

Consolidarea investițiilor publice și creșterea calității serviciilor furnizate de administrație rezidenților, mediului de afaceri și turiștilor

 • Modernizarea și dotarea sediului administrativ, precum și a serviciilor publice
 • Dezvoltarea de servicii publice online (de ex. plăți online, audiențe, descărcare și depunere documente etc.), precum și informatizarea Primăriei (de ex. managementul documentelor –arhivă)
 • Dezvoltarea și actualizarea permanentă a site-ului WEB al instituției cu toate informațiile de interes public
 • Consolidarea cooperării cu alte UAT-uri în cadrul ADI și GAL, precum și implicarea în structurile asociative de la nivel național (de ex. ACoR)
 • Încurajarea și sprijinirea implicării în dezvoltarea comunității a mediului de afaceri, sectorului ONG, cetățenilor
 • Atragerea de fonduri europene și guvernamentale pentru proiecte de investiții

Obiectivul specific nr. 6: Întărirea capacității administrative la nivel local prin soluția CityManager

Consolidarea investițiilor publice și creșterea calității serviciilor furnizate de administrație rezidenților, mediului de afaceri și turiștilor. Proiectul prevede construcția noului sediu administrativ al Primăriei Șugag și dotarea acestuia cu mobilier, echipamente IT – software și hardware, tehnică de calcul, sisteme PSI, de securitate etc. Un accent important a fost pus pe modernizarea aparatului administrativ și dezvoltarea serviciilor publice. Pornind de la acest obiectiv Primăria Comunei Șugag a ales implementarea soluției CityManager pentru crearea unei infrastructuri digitale moderne și pentru debirocratizarea sistemului administrativ.

Concomitent cu investițiile în derulare din Comuna Șugag, nu a fost neglijată nici interacțiunea cu cetățenii în mediul online.  Așadar, prin implementarea CityManager și reconstrucția paginii oficiale a Primăriei, cetățenii pot veneficia de noi facilități online, ca

Serviciile publice de calitate și digitalizarea lor reprezintă o necesitate atât la oraș cât și la sat, iar soluția CityManager reprezintă un răspuns la această nevoie cât și o soluție inovatoare de transpunere a procedurilor birocratice în mediul online, facilitând interacțiunea dintre administrația publică locală și comunitatea pe care o deservește.

Alte beneficii ale soluției CityManager implementate sunt:

 • Reducerea procesului costisitor și greoi de înregistrare a unor documente/cereri prin implementarea unui modul de registratură electronica
 • Reducerea birocrației
 • Fluidizarea fluxului de documente intern
 • Ghidarea funcționarului public în realizarea task-urilor zilnice
 • Ghidarea funcționarului în ceea ce privește realizarea controlului intern managerial
 • Reducerea erorilor umane
 • Alertarea funcționariilor publici privind termene limită
 • Gestiune electronica și automată a anunțurilor de interes public, a declarațiilor de interes public, declarațiilor de avere, dispozițiilor Primarului și hotărârilor rapid și simplu
 • Posibilitatea de delegare din program a sarcinilor către cei avizați din cadrul Primăriei
 • Responsabilizarea angajaților

Soluția CityManager se adresează primăriilor de comune, celor de la oraș, precum și Consiliilor Județene. Digitalizarea Primăriei Comuna Șugag Administrațiile publice locale din România urmează să efectueze tranziția în totalitate către tehnologia digitală, atât în mediul urban cât și rural.

Administrațiile publice trebuie să fie deschise, transparente, eficiente și favorabile incluziunii, oferind servicii publice digitale fără frontiere, personalizate, ușor de utilizat, accesibile și de la un capăt la altul (end-to-end) pentru toți cetățenii și toate întreprinderile din UE până în anul 2022, reducând astfel costurile, obstacolele și sarcinile administrative pentru cetățeni și întreprinderi,  profitând în acest fel de toate avantajele revoluției digitale. SmartCity Solutions SRL, Ionică AnaMaria

citymanager.online

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?