Ghid solicitant COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul PNRR

Acest document se aplică apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), https://investitii.mdlpa.ro

Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți pentru apelurile de proiecte mai sus-menționate.

Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului specific privind regulile şi condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobate și publicate pe site-ul MDLPA.

Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din COMPONENTA 10 – Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și modul său de implementare vor fi realizate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu solicitarea opiniei Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național PNRR și a Comisiei Europene privind decizia Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare. Acestea se realizează cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

DESCRIEREA COMPONENTEI 10 – FONDUL LOCAL

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al PNRR este de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration EU  în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Date generale privind Programul Național de Redresare și Reziliență se regăsesc la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr/, iar Decizia Consiliului UE de punere în aplicare a PNRR este publicată la adresa:

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?DocumentNumber=12319%2F21&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC

COMPONENTA 10 – Fondul Local

Fondul local abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Bugetul total aferent reformelor și investițiilor din cadrul componentei C10-Fondul Local este de 2,1 miliarde euro. În conformitate cu Art. 24. din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, este autorizat să încheie contracte de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.  În acest sens, vor fi contractate proiecte până la valoarea de 130% din bugetul alocat pe fiecare investiție în parte. Valorile bugetelor disponibile pe investiții vor conține marja de supracontractare valorică de 30%, adică în total 2,73 miliarde euro.  

Investițiile vor fi implementate și finalizate până la data de 30 iunie 2026

Obiectivele generale:

 • O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.
 • O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei

COMPONENTA 10 – Fondul local cuprinde patru (4) investiții, sintetizate după cum urmează:

I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru subinvestiții:

I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);

I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice;

I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.

I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană.

I.4 –      Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană – cod 4 – 011 – Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații (100% Digital Tag)

Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.

Tipul apelului de proiecte

Pentru COMPONENTA 10 – Fondul local se lansează apel comun destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investițiile aferente componentei, etapizat în două runde:

 • Prima rundă de atragere de fonduri

va fi apel deschis tuturor UAT-urilor, în limita bugetului maxim eligibil prealocat pentru fiecare categorie de UAT pentru investițiile 1, 2 și 3, respectiv în limita bugetului alocat pe investiția 4 (la Investiția 4 va fi utilizat principiul ”primul venit/primul servit”)

Cererea de finanțare se efectuează pentru fiecare investiție/subinvestiție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în prezentul ghid și în limita bugetului prealocat beneficiarului, respectiv bugetul stabilit pentru fiecare investiție, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant.

În cazul în care documentația transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și numai dacă informațiile furnizare sunt corespunzătoare, în limita bugetului disponibil pentru fiecare categorie de investiție. În situația în care bugetul unei categorii de investiții va fi epuizat, vor mai putea fi depuse cereri de finanțare doar pentru investițiile care vor avea buget disponibil. Bugetul și indicatorii aferenți fiecărei categorii de investiții vor fi blocați imediat după transmiterea cererii de finanțare de către beneficiar și primirea numărului de înregistrare aferent din registratura MDLPA.

 • A doua rundă de atragere de fonduri

în care se vor disponibiliza fondurile necontractate, aplicând condiții specifice în vederea asigurării atingerii țintelor vizate pe fiecare componentă.

În a doua rundă, se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea în prima rundă. În această rundă secundă vor fi condiții restrictive, în sensul asigurării atingerii țintelor vizate pe componentă (în cazul în care se constată după prima rundă că există ținte care se află în riscul de a nu fi atinse, finanțarea va fi efectuată doar pentru atingerea acestor ținte). În acest sens, după finalizarea primei runde și încheierea contractelor de finanțare, MDLPA va analiza modul de implementare a țintelor din componentă și va stabili țintele ce trebuie abordate în cea de a doua rundă.

Rezultatele și evaluarea primei runde cât și raportarea modului de îndeplinire a țintelor pe fiecare investiție în parte vor fi publicate ulterior încheierii primei runde, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2022.

Pentru runda a doua vor fi elaborate noi ghiduri de finanțare.

În cazul în care indicatorii vor fi atinși în prima rundă, runda a doua nu va mai fi organizată.

Solicitanți de finanțare eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte pot fi:

 1. Unitățile administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
 • municipii reședință de județ, municipiul București,
 • alte municipii,
 • orașe,
 • comune,
 • județe.
 1. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale, pentru participarea la una sau mai multe investiții din cadrul prezentei componente. Aceste parteneriate pot fi demonstrate prin statutul/actul constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară (ADI) pentru transport public constituită conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și din care face parte UAT care depune cererea de finanțare.
 • Perioada de depunere a cererilor de finanțare

Calendarul depunerii cererilor de finanțare: 

Prima rundă de atragere de fonduri

 • Începerea depunerii de proiecte:                                      16 mai 2022,  ora 10:00
 • Închiderea depunerii de proiecte:                          30 iunie 2022, ora 23:59

A doua rundă de atragere de fonduri

 • Începerea depunerii de proiecte:                         1 septembrie 2022, ora 10:00
 • Închiderea depunerii de proiecte:                         30 septembrie 2022, ora 23:59

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 – Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.

În cazul proiectelor depuse în cadrul acestei componente, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru COMPONENTA 10 – Fondul local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

În afara cheltuielilor eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă şi va fi suportată de beneficiar.

În cazul parteneriatului, modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în Acordul de parteneriat.

Solicitanții care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid pot depune mai multe cereri de finanțare, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.

Toate proiectele finanțate prin intermediul COMPONENTEI 10 – Fondul local trebuie să contribuie la tranziția verde și digitală a localităților din România precum și la reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

Toate proiectele trebuie să respecte principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. Prevederile ce trebuie asumate de către UAT-urile solicitante sunt detaliate în Anexă, Model E.

Toate proiectele trebuie să asigure măsurile de informare și publicitate privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență, definite în conformitatea cu prevederile art.34 din Regulamentul (UE) nr.2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV).Măsurile de informare și publicitate sunt obligații stipulate în cadrul Acordului de Finanțare semnat între MIPE și MDLPA, în calitate de coordonator de reforme/investiții.

Sursa| Apelurile de proiecte se lansează prin aplicația electronică de pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), https://investitii.mdlpa.ro

Ghid solicitant COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul PNRR