Modul publicare automată pe site a Monitorului Oficial Local, conform legislației în vigoare
Conform PROCEDURII din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic am dezvoltat o aplicație de automatizare a procesului de publicare a informațiilor pe site-ul instituției, fără a mai fi nevoie de intervenția unui specialist IT.
Pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se include o etichetă „Monitorul Oficial Local” în care se vor introduce link-urile către fiecare etichetă a fiecărei pagini de internet „Monitorul
Oficial Local” a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene link-ul respectiv în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
Procedură aprobată prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.
Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.
Sistemul informatic care gestionează Monitorul oficial local-oferită de noi, respectă prevederile Legii nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.
Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum și procedurile administrative conexe organizării și funcționării Monitorului Oficial Local sunt supuse controlului intern, potrivit legii.
Toate datele din Monitorul Oficial Local trebuie să fie corecte din punctul de vedere al proprietății termenilor utilizați, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic și, după caz, sub aspectul punctuației, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislației privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local respectă prevederile legislației privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică.În cazul unităților administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă, „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se publică, cu respectarea dispozițiilor art. 1, atât în limba română, cât și în limba persoanelor aparținând minorității naționale în cauză. Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește varianta publicată în limba persoanelor aparținând minorității naționale.
Modulul MONITORUL OFICIAL LOCAL, din cadrul soluției CityManager simplifică munca funcționarului public, precum și respectă legislația și normele în vigoare privind sistematizarea și standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la informații prin tehnologii informaționale, pe de o parte și o creștere a eficienței operaționale, prin reducerea cheltuielilor de natură birocratică, pe de altă parte.Practic nu mai e nevoie de intervanția unui specialist IT sau colaborator extern pentru a publica informații de interes public pe site-ul oficial al instituției.
La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se deschid șase subetichete:
  • STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
  • REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE“, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;
  •  „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE“, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;
  • DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE“, unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;
  •  „DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE“, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
  • ALTE DOCUMENTE“,
Aplicația propusă ca modul sau achiziționată individual față de soluția sistem integrat #CityManager oferă suport prin automatizarea procedurii de publicare pe site-ul oficial al instituției a documentelor obligatorii și de interes public.
NB: Secretariatul General al Guvernului a derulat în perioada iulie 2019, în baza prevederilor art.7,1 din HG nr. 21/2017, o nouă rundă de monitorizare privind gradul de conformare a autorităților și instituțiilor publice față de standardele cuprinse în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și în ”Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public.
”Soluția propusă de echipa #SmartCitySolutions sprijină respectarea acestor reglementări.
Pentru informații suplimentare, vă invităm să folosiți formularul de contact din meniul de sus sau să ne contactați pe email la adresa contact@citymanager.online
Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?