Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței

Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței

Obiectivul central urmărit în cadrul componentei vizează îmbunătățirea guvernanței în condițiile unui sistem de luare a deciziei predictibil, fundamentat și participativ, asigurarea furnizării de servicii publice de calitate de către un corp de funcționari publici profesioniști si bine pregătiți care să răspundă adecvat la provocările, nevoile și așteptările cetățenilor și mediului de afaceri, consolidând rezistența și, acolo unde este necesar, adaptate la tranziția verde și digitală.

Pachetul de reforme și investiții propus vizează atingerea a patru obiective specifice

1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor guvernamentale, transparență sporită și încredere în sectorul public.

Se va urmări pe de o parte îmbunătățirea planificării politicilor guvernamentale pe termen scurt și mediu (prin dezvoltarea mecanismelor de planificare strategică instituțională și conectarea acestora cu programarea bugetară), consolidarea sistemului de analiză preliminară a impactului reglementărilor (prin ajustări procedurale și instituționale), îmbunătățirea capacităților pentru planificarea și formularea politicilor publice (prin noi mecanisme de gestionare a strategiilor guvernamentale, formare sau schimb de experiență, prin introducerea conceptului de guvernare inovativă) precum și întărirea coordonării de la nivelul Centrului Guvernului a politicilor cu un puternic caracter orizontal și care implică un mare număr de factori interesați (precum Pactul Verde European, dezvoltare durabilă sau guvernare deschisă).

2. Management performant al resurselor umane in sectorul public- Tranziția către managementul strategic, modern, digital și verde al resurselor umane din administrația publică

În cadrul acestui obiectiv se vor realiza reforme structurale pentru modernizarea managementului funcției publice, promovând un nou sistem de recrutare transparent și incluziv, utilizînd un cadru de compentențe adecvat realităților din sectorul public, în corelare directă cu necesitățile/nevoile instituționale de resurse umane identificate și în interesul cetățenilor și mediului de afaceri pe care îi servesc. Aceste măsuri de reformă vor fi realizate în tadem cu o puternică digitalizare a sectorului public și dobîndirea de competențe digitale în rândul funcționarilor publici.

3. Salarizare unitară corectă – O nouă politică de salarizare în sectorul public coerentă, conectată cu performanța obținută și sustenabilă pe termen lung

Una dintre măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2020-2024 constă în demararea unei ample evaluări a criteriilor care stau la baza salarizării în sistemul public, ca o condiție esențială a îmbunătățirii cadrului legislativ (Legea nr.153/2017). În acest sens, criterii precum complexitatea muncii trebuie evaluate, în mod obiectiv, fiind necesare corelări între muncă și nivelul de salarizare din sistemul public. De asemenea, este nevoie de o evaluare a justeței cu care coordonarea de proiecte cu fonduri externe nerambursabile în administrația publică se reflectă în salarizarea întregului personal implicat direct în desfășurarea activităților, respectiv în îndeplinirea sarcinilor uzuale de serviciu pentru care funcționarii sunt remunerați din fonduri naționale.

4. Reforma sistemului judiciar are ca obiectiv general consolidarea statului de drept și independența sistemului judiciar.

  • Consolidarea independeței magistraților, eficientizarea funcționării instituțiilor din sistemul judiciar, în acord cu recomandările din rapoartele MCV, GRECO, avizele Comisiei de la Veneția și din Mecanismul ”Stat de Drept”, la care se adaugă jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • Intensificarea luptei împotriva corupției, atât prin adoptarea cadrului strategic national de prevenire a acesteia, prin consolidarea capacității instituției cu competențe în combaterea acesteia, respectiv DNA, cât și prin recuperarea prejudiciilor și a produsului infracțiunilor.
  • Integritate – întărirea integrității în funcția publică, precum și asigurarea unui sistem optim de declarare a averilor și a intereselor, odata cu elaborarea si aplicarea noii strategii anti-coruptie

5. Eficientizarea și simplificarea procesului de achiziții publice prin promovarea unui cadru strategic și procedural simplu și coerent care să susțină realizarea investițiilor necesare modernizării României

6. Creșterea predictibilității, eficacității, coerenței și “inclusivității” proceselor de formulare a politicilor publice/ deciziei publice prin planificare, monitorizare și evaluare transparente și participative, cu consultarea și coordonarea permanentă cu actorii relevanți din comunitate

Reforma propusă pentru îmbunătățirea stabilității, predictibilității și susținerii parteneriatului în procesul de formulare a politicilor publice vizează pe de o parte stimulare de parteneriate de
lucru permanente intre administrația publică și societatea civilă și pe de altă parte îmbunătățirea gradului de participare și implicare activă a cetățenilor în procesul decizional concomitent cu creșterea gradului de digitalizare a sectorului ONG-urilor ca și premise pentru îmbunătățirea calității și a predictibilității procesului decizional cu impact pozitiv asupra calității serviciilor publice oferite cetățenilor și mediului de afaceri.

7. Creșterea performanței întreprinderilor publice, a rezultatelor operaționale și financiare ale acestora, prin îmbunătățirea cadrului procedural privind punerea în aplicare a principiilor guvernanței corporative

În demersul de realizare și implementare a reformelor și investițiilor propuse în cadrul acestei componente, autoritățiile și instituțiile de resort vor avea o abordare integratoare în ceea ce privește aplicarea principiului egalității de șanse și de gen. Implementarea intervențiilor vizate se va face cu respectarea legislației naționale și comunitare în ceea ce privește egalitatea de șanse și de gen, urmărindu-se totodată ca reorganizarea proceselor de elaborare si planificare a politicilor publice să impună o procedură care să nu țină cont de de diferețe de gen, să combată discriminarea și să promoveze relațiile echitabile între femei și bărbați.

Informatii preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență

Obiective PNRR| îmbunătățirea guvernanței

Deschide CHAT
1
Bună ziua 👋
Vă putem ajuta cu informații?