Ghid Specific PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local

Ghid Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI emite următorul ORDIN:

Art. I. – Cu data prezentului ordin, Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local, aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 467 bis/10.05.2022, se modifică și se completează după cum urmează:

A doua rundă de atragere de fonduri PNRR/2022/C10

 1. La secțiunea 1 Tipul apelului de proiecte, „A doua rundă de atragere de fonduri” se modifică și va avea următorul cuprins:

În a doua rundă, se redistribuie fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde.

Apelul va fi deschis tuturor UAT-urilor, în limita fondurilor alocate pentru fiecare investiție, pe baza principiului „primul venit/primul servit”, ținându-se cont de condițiile de aplicare, respectiv criteriile de eligibilitate a solicitanților și tipuri de lucrări/ categorii de cheltuieli eligibile pentru investiții, conform Anexei 1 la ghidul specific.

Cererea de finanțare se depune pentru fiecare investiție/sub-investiție în parte. În cazul în care cererea de finanțare respectă cerințele prevăzute în ghidul specific și se încadrează în fondurile disponibile pentru investiția respectivă, se va proceda la semnarea contractului de finanțare dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și solicitant.

În cazul în care documentația transmisă de către solicitant necesită completări/modificări, MDLPA poate solicita clarificări. În acest caz, semnarea contractului de finanțare va avea loc doar după furnizarea tuturor informațiilor solicitate și numai dacă informațiile furnizate sunt corespunzătoare, în limita fondurilor disponibile pentru fiecare categorie de investiție.

 1. La secțiunea 3 Perioada de depunere a cererilor de finanțare, paragraful „A doua rundă de atragere de fonduri” se modifică și vor avea următorul cuprins:
 • Începerea depunerii de proiecte:          14 octombrie 2022, ora 10:00
 • Închiderea depunerii de proiecte           27 octombrie 2022, ora 23:59
 • Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.
 1. Secțiunea 5 Sumele alocate pentru apelul de proiecte se completează după cum urmează:

În cadrul rundei a doua de atragere de fonduri pentru investițiile incluse în Componenta 10-Fondul local, alocarea financiară orientativă este de:

Pentru Investiția 1 – Mobilitate Urbană Durabilă, se lansează apel pentru următoarele sub-investiții:

I.1.1 –          Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante); Buget disponibil: 238.140.000 € din care:

 • Microbuze: 32.930.000 €
 • Tramvaie: 93.510.000 €
 • Troleibuze: 4.460.000 €
 • Autobuze 10m: 107.240.000 €

I.1.2 –          Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); Buget disponibil: 60.520.000€.

I.1.3 –          Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice; Buget disponibil după apel: 21.050.000€.

I.1.4 –          Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan; Buget disponibil după apel: 31.450.000€.

I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ. Buget disponibil după apel: 96.480.000€.

I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale. Buget disponibil: 362.870.000€.

În cadrul rundei a doua, nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT, apelul fiind destinat tuturor unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe întreg teritoriul României.

 1. Secțiunea 2 Anexele cererii de finanțare, solicitate în mod obligatoriu la depunere, se completează după cum urmează:

„Atenție! Lipsa unui document din lista documentelor enumerate mai jos conduce la respingerea automată a cererii de finanțare.”

Art. II – Secțiunea 5.1 Verificarea conformității administrative și a eligibilității, se completează după cum urmează:

Notă: În cadrul celei de a doua runde, după încheierea perioadei de depunere, cererile de finanțare vor intra în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pe principiul primul venit, primul servit.

Cererile de finanțare rămase după epuizarea fondurilor alocate fiecărui apel de proiecte vor fi incluse pe o listă de așteptare, iar în cazul suplimentării/disponibilizării fondurilor, acestea pot fi evaluate și incluse la finanțare”.

Art. III – Toate celelalte prevederi ale ghidului specific rămân neschimbate.

Art. IV –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ghid Specific PNRR/2022/C10, Componenta 10-Fondul local

Sursa Informatii: https://mdlpa.ro/pages/proiectordinmodificarecompletareghidconditiiaccesarefonduripnrr